Nepal Army's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement: Ration Tender Notice 2073    |     Announcement: Important Notice to bidders    |     Useful Links: Public Procurement Monitoring Office (PPMO) National Portal for e-Procurement     |    
Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Awarded Contracts
Bid Opening Minutes
Letter of Intent
Standard Document List
User Manuals and Pdf Converter
FAQs
 
Important Notice to bidders

Date : 2016-11-01

All bidders are requested to recheck their uploaded PDF documents on  My Bids and be conventional whether they are according to the standard of E-Bidding or not.  Any flawed or substandard document will not be included in the process of bidding.

Process to check the document before uploading file is given below:

(क)     Bidder हरुले आफ्नो Document Upload गर्दा View File बाट आफूले Upload गरेको Documents ठीक भए नभएको एकिन गरेर मात्र Bid Submit गर्नु हुन अनुरोध । साथै, Bid गरी सक्नु भएका Bidder हरुले पनि आफ्नो Uploaded Document, Bidder Account मा गई Mybid को View Documents बाट ठीक भए नभएको एकिन गर्नु हुन समेत अनुरोध ।

(ख)    यदि E-Bidding गर्दा Document हरुमा कुनै किसिमको समस्याहरु देखिएमा वा आफ्नो Uploaded Document मा Error देख्नु भएमा Bid Substitute गरी पुन: Bid Document हरु Upload गर्नु हुन अनुरोध ।

 

(ग)          Bidder हरुले E-Bidding गरिसके पछि Ration Sample पनि Submit गर्नु पर्ने, Bid गर्ने समय-सीमा पनि कम हुँदै गएकोले इच्छुक Bidder हरुले समयमानै यथासिघ्र Bid गर्नु हुन समेत जानकारीको लागि अनुरोध ।

 
This site has been visited 00000 times